Default Background Image

Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης
  
1.Χρήση του Δικτυακού Τόπου.ies δεν αποκτάται πρόσβαση
Ο Δικτυακός Τόπος www.dei.gr υπάγεται στη δικαιοδοσία της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε., εφεξής «ΔΕΗ». Η ΔΕΗ διατηρεί και παρέχει προς χρήση το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του δικτυακού της τόπου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να τους αποδεχτεί πριν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επίσκεψη και χρήση των ιστοσελίδων ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου. Η πλοήγηση και η παραμονή στον παρόντα δικτυακό τόπο εκλαμβάνεται ως έμπρακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου που ακολουθούν καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ και του χρήστη/επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν έχει υπόσταση και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν αποτυπώνεται εγγράφως και δεν συμπεριληφθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα δικτυακό τόπο οι παρακάτω όροι χρήσης τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους.

Η χρήση του δικτυακού τόπου της ΔΕΗ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που δύνανται να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΔΕΗ προς τους πολίτες.
 
2.Υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό Τόπο.
Η ΔΕΗ ενθαρρύνει τους χρήστες στο να δημιουργούν υπερσυνδέσεις προς τον Δικτυακό του Τόπο χωρίς οι χρήστες να υποχρεούνται να ζητούν την άδεια της ΔΕΗ για να δημιουργήσουν τέτοιες συνδέσεις. Ωστόσο, απαγορεύεται να φορτώνονται σελίδες της ΔΕΗ μέσα σε πλαίσια (iframe) άλλων δικτυακών τόπων. Κάθε ιστοσελίδα της ΔΕΗ στην οποία αναφέρεται υπερσύνδεση άλλου δικτυακού τόπου, θα πρέπει να φορτώνει στο δικό της παράθυρο. 
 
3.Υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους.
Η ΔΕΗ ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και την αξιοπιστία των δικτυακών τόπων τρίτων φορέων προς τους οποίους υπάρχουν υπερσυνδέσεις μέσα από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ούτε ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τις απόψεις που εκφράζονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Οι τρίτοι – φορείς των δικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη τόσο για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους όσο και για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου της ΔΕΗ αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε δικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το δικτυακό τόπο της ΔΕΗ και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών. Επίσης, η ΔΕΗ δεν εγγυάται ότι οι υπερσυνδέσεις σε τρίτους δικτυακούς τόπους θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή ούτε μπορεί να ελέγξει την ανανέωση του περιεχομένου τους.

4.Περιορισμός ευθύνης της ΔΕΗ-Δήλωση αποποίησης.
Όλες οι πληροφορίες που αναρτώνται στο Δικτυακό Τόπο της ΔΕΗ, αναδημοσιεύονται κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Επιχείρησης. Η ΔΕΗ λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα ώστε να εξασφαλίζει την ακρίβεια, αρτιότητα και πληρότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται. Ωστόσο, η ΔΕΗ δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών και δεν παρέχει καμία ρητή ή μη εγγύηση, σχετικά με την καταλληλότητα του περιεχομένου και των πληροφοριών σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης ή εφαρμογής ή σκοπού από τρίτους. Τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης παρέχονται «όπως ακριβώς έχουν» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο και δίχως τη δυνατότητα αλλαγών ή παρεμβάσεων από τους επισκέπτες/χρήστες. Η ΔΕΗ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες του Δικτυακού Τόπου της, το περιεχόμενο τους και οι υπηρεσίες της, θα λειτουργούν και θα παρέχονται αδιάκοπτα και δίχως σφάλματα, ότι τυχόν λάθη ή παραλήψεις θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα που της τίθενται. Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να αξιολογούν τις πληροφορίες και το περιεχόμενο του Ιστότοπου και να αποδέχονται την ευθύνη του πιθανού κινδύνου που ελλοχεύει στην όποια απόφασή τους να βασιστούν στο περιεχόμενο αυτό.

Στη ΔΕΗ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου και προστασίας από ιούς του υλικού που ανεβαίνει στον Δικτυακό της Τόπο καθώς των εξυπηρετητών (“servers”) που το φιλοξενούν. Παρόλα αυτά η ΔΕΗ δεν αποδέχεται και δε φέρει και καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή των δεδομένων ή του λογισμικού (software) ή του υλικού (hardware) του χρήστη που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ή έπειτα από χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου, ενώ το ενδεχόμενο κόστος για τυχόν διορθώσεις, αντικαταστάσεις ή επισκευές, επιβαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους χρήστες – κάθε φορά που συνδέονται στο Διαδίκτυο - να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό (Antivirus).   
 
5.Δεδομένα Χρηστών.
Όλα τα δεδομένα που λαμβάνει η ΔΕΗ μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε αποστέλλονται κατά περίπτωση από τους διάφορους χρήστες ή συγκεντρώνονται κατά την πλοήγηση των χρηστών, υπόκεινται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Χρησιμοποιούνται δε μόνο για το σκοπό για τον οποίο εστάλησαν. Στο πλαίσιο του ως άνω Κανονισμού, η ΔΕΗ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, για την ενημέρωση των πελατών της, έχει αναρτήσει στην Ιστοσελίδα της συγκεκριμένο κείμενο με τίτλο « Ενημέρωση για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα». 

Πιο συγκεκριμένα, δια του παρόντος δικτυακού τόπου η ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει προσωπικά στοιχεία-δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Ως στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για να προσδιοριστεί η ταυτότητα ή για επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες. Ο χρήστης/επισκέπτης συμφωνεί ρητά να διαθέτει τα ανωτέρω προσωπικά του στοιχεία, όπου αυτό απαιτείται. Η ΔΕΗ μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να αποστέλλει ηλεκτρονική αλληλογραφία ή αλληλογραφία ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη, εφόσον έχει λάβει ρητώς τη συγκατάθεση του χρήστη/επισκέπτη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες. Η ΔΕΗ δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του δικτυακού τόπου σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών προβλέψεων-υπαγορεύσεων, και τούτο γίνεται προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Η ΔΕΗ για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι χρήστες/επισκέπτες. Κάθε χρήστης/επισκέπτης μπορεί να επικοινωνεί με τον διαχειριστή (administrator) του δικτυακού τόπου της ΔΕΗ στο info@dei.com.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή τη διαγραφή του.

6.Cookies
Δια του παρόντος Δικτυακού τόπου επιτρέπεται η συγκέντρωση μη προσωπικών δεδομένων-στοιχείων αναγνώρισης των χρηστών του δικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP address) και άλλα παρόμοια, όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server).  

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της ιστοσελίδας, τη σωστή περιήγηση του χρήστη, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της ΔΕΗ, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. 

Ο χρήστης μπορεί σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης (Browser) είτε στις Ρυθμίσεις είτε στο Απόρρητο και ασφάλεια να βρει το ιστορικό πλοήγησής του και μπορεί, αν το επιθυμεί, να το διαγράψει. Τα cookies δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνου. 

Η ΔΕΗ στον διαδικτυακό της τόπο www.dei.gr χρησιμοποιεί τα εξής είδη cookies:

α) Απολύτως απαραίτητα Cookies 
Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να περιηγηθεί σ’ αυτή και να χρησιμοποιείς τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν μπορούν να παρασχεθούν.

β) Cookies επιδόσεων 
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας.

γ) Cookies λειτουργικότητας 
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνει ο χρήστης και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχει κάνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα π.χ. επιλογή γλώσσας.

Ο χρήστης μπορεί να παραμετροποιήσει την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας όσων αφορά την χρήση cookies μέσα από την σελίδα όρων χρήσης, δίνοντας ή ανακαλώντας την συγκατάθεση του για την χρήση των cookies που περιγράφηκαν παραπάνω. Ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνει ο χρήστης ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Επισημαίνεται ότι η ΔΕΗ δε φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δικτυακών τόπων τρίτων φορέων, στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω υπερσυνδέσεων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο.
 
7.Δεδομένα Δημόσιων Ηλεκτρονικών Διαβουλεύσεων.
Ο δικτυακός τόπος της ΔΕΗ δύναται να παρέχει στο χρήστη/επισκέπτη των υπηρεσιών του τη δυνατότητα συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνονται με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις του χρήστη/επισκέπτη που συμμετέχει στη εκάστοτε διαδικασία καταγράφονται, αναλύονται και λαμβάνονται υπόψη από τη ΔΕΗ για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση με συμμετοχική διαδικασία. Η ΔΕΗ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία αυτό οδηγείται θα διατίθενται στους πολίτες μέσα από αυτό το δικτυακό τόπο. Η ΔΕΗ καθορίζει τους ειδικότερους όρους της συμμετοχικής διαδικασίας και δημόσιας διαβούλευσης. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στη δημόσια διαβούλευση, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στη ΔΕΗ.
 
8.Διαδραστικές Υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο της παροχής διαδραστικών υπηρεσιών, η ΔΕΗ δύναται να παρέχει την υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων (message boards / fora), παρέχοντας στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη συζήτηση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή/ καταχώριση γραπτών μηνυμάτων. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου οφείλει να τηρεί τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις και να εκθέτει ή/και να δημοσιοποιεί κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που αφορούν τρίτους. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει ή να διακόπτει την προβολή γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Η ΔΕΗ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες – στα εν λόγω μηνύματα/ χώρους – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η ΔΕΗ δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τη συμμετοχή του στην υπηρεσία ανάρτησης μηνυμάτων, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, στη ΔΕΗ. 

Επίσης, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα ανάρτησης εντύπων επικοινωνίας, πινάκων ανακοινώσεων και περιοχών αλληλεπίδρασης (interactive areas). Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Η ΔΕΗ δε φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η ΔΕΗ σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη/επισκέπτη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Η ΔΕΗ δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη/επισκέπτη. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται τη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και διανοητικής ιδιοκτησίας που προκύπτουν από την επικοινωνία στους πίνακες και στα έντυπα επικοινωνίας καθώς και στις περιοχές αλληλεπίδρασης, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, στη ΔΕΗ.
 
9.Τροποποίηση Περιεχομένου και Υπηρεσιών.
Μετά την εξασφάλιση των τυχόν απαιτούμενων εγκρίσεων, η ΔΕΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου καθώς και τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά το παρόν κείμενο αναφορικά με την εκάστοτε προσθήκη ή τροποποίηση.
 
10.Προτάσεις – Σχόλια.
Ο Δικτυακός Τόπος της ΔΕΗ αναπτύχθηκε έχοντας ως κύριες σχεδιαστικές αρχές τη χρηστικότητα, τη διαφάνεια στην παρουσίαση των πληροφοριών και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Στην κατεύθυνση αυτή, γίνονται δεκτά και οι χρήστες ενθαρρύνονται να αποστέλλουν σχόλια και προτάσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιεχόμενου του Δικτυακού Τόπου και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  
 
Συνεπώς, αν έχετε κάποιο σχόλιο, πρόταση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Επικοινωνία.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


-->