Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Έκπτωση Συνέπειας 5%

Έκπτωση Συνέπειας 5%


Από 1η Σεπτεμβρίου 2019 παρέχουμε 5% έκπτωση στους πελάτες που είναι συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασμών τους.

1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Η εξόφληση του εκάστοτε λογαριασμού Έναντι και Εκκαθαριστικού μέχρι και την ημερομηνία λήξης του. Εάν υπάρχει ρύθμιση (διακανονισμός) θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα όλες οι τρέχουσες δόσεις

2.  Σε ποιους εφαρμόζεται η έκπτωση;

Στους συνεπείς πελάτες με τιμολόγιο: Οικιακό: Γ1, Γ1Ν, ΔΕΗ myHome Enter, ΔΕΗ myHome Enter+ & Επαγγελματικό: Γ21, Γ22, Γ23, στη Χαμηλή Τάση και ΒΓ, ΒΧ ή ΒΥ στη Μέση Τάση.

Δεν περιλαμβάνονται οι πελάτες που απολαμβάνουν ήδη τιμολογιακών προνομίων, όπως πελάτες ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης,  Αγροτικό Τιμολόγιο και οι Αυτοπαραγωγοί με Ενεργειακό Συμψηφισμό (net metering), καθώς και οι πελάτες που έχουν επιλέξει το ΔΕΗ myHome Online ( στο οποίο η Έκπτωση Συνέπειας είναι ενσωματωμένη στις χρεώσεις ενέργειας)

Εντούτοις, εάν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), κάποιο συγκεκριμένο τετράμηνο, λόγω υπέρβασης των ορίων κατανάλωσης της κατηγορίας τους, δεν λάβουν την έκπτωση του ΚΟΤ, αλλά τιμολογηθούν με κάποιο από τα Οικιακά Τιμολόγια (Γ1 ή Γ1Ν), εφόσον είναι συνεπείς τότε θα λάβουν το ποσό της έκπτωσης 5% για τον συγκεκριμένο εκκαθαριστικό λογαριασμό

3Πώς εφαρμόζεται η έκπτωση;

Η έκπτωση 5% υπολογίζεται επί των Χρεώσεων Προμήθειας  του Εκκαθαριστικού λογαριασμού, εξαιρουμένων τυχόν ποσών που προκύπτουν από την Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας ή CO2 (για τη Μέση Τάση), και το ποσό της έκπτωσης εμφανίζεται στον αμέσως επόμενο λογαριασμό (είτε είναι έναντι, είτε εκκαθαριστικό) με το λεκτικό «Έκπτωση Συνέπειας».

Συγκεκριμένα αφορά:

- για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ1, Γ1Ν, ΔΕΗ myHome Enter, ΔΕΗ myHome Enter+: το 5% του ποσού του παγίου και της αξίας ενέργειας, μετά την αφαίρεση προωθητικών ή άλλων εκπτώσεων πχ Έκπτωση Ενέργειας

- για τους πελάτες με τιμολόγιο Γ21, Γ22 και Γ23: το 5% του ποσού του παγίου, της αξίας ενέργειας και της αξίας της ισχύος (όπου υπολογίζεται), μετά την αφαίρεση προωθητικών ή άλλων εκπτώσεων πχ Έκπτωση Ενέργειας

- για τους πελάτες με τιμολόγιο ΒΓ, ΒΧ και ΒΥ: το 5% του ποσού της αξίας ενέργειας και της αξίας ισχύος.

Δεν υπολογίζεται έκπτωση :

στον έναντι λογαριασμό, καθώς είναι κατ’ εκτίμηση λογαριασμός

στα ποσά δόσεων τυχόν διακανονισμού

- Σε τυχόν χρεώσεις από τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας ή τη ρήτρα CO2

4. Παράδειγμα υπολογισμού έκπτωσης σε συνεπή πελάτη με τιμολόγιο Γ22

Χρεώσεις περιόδου κατανάλωσης από 05.08.2021
Πάγια Χρέωση  0,60€  
kWh 2398 X 0,10158€/kWh  243,59€  
kW 14 X 1,23000€/kW  17,22€  Υπολογισμός έκπτωσης  (182,99*5%=9,15€)
Έκπτωση Ενέργειας  -78,42€  
     
Ρήτρα Αναπροσαρμογής  50,36€  
ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 
 233,35€  

Χρεώσεις περιόδου κατανάλωσης από 05.08.2021 (με ποσό έκπτωσης 5%)
Πάγια Χρέωση   0,60€  
kWh 1957 X 0,10158€/kWh  198,79€  
kW 13 X 1,23000€/kW  15,99€  150,77€
Έκπτωση Ενέργειας  -64,61€  
     
Ρήτρα Αναπροσαρμογής  41,10€  
Έκπτωση Συνέπειας  -9,15€  
ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:   182,72€  Υπολογισμός έκπτωσης (150,77*5% =7,54€)

5. Απαιτείται κάποια διαδικασία για την χορήγηση της έκπτωσης;

Όχι, η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη. Εφόσον διαπιστωθεί ότι ένας πελάτης είναι  συνεπής, τότε αυτόματα πιστώνεται το ποσό της έκπτωσης.

6. Εάν εξοφλούνται οι λογαριασμοί στην ημερομηνία λήξης τους (την τελευταία ημέρα προθεσμίας πληρωμής) σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα σημεία (π.χ. τράπεζα) θεωρείται εμπρόθεσμη η πληρωμή;

Ναι, εφόσον έχουν εξοφληθεί έως και την ημερομηνία λήξης τους θεωρούνται εμπρόθεσμοι.

7. Γιατί το ποσό της έκπτωσης αφορά μόνο στις Χρεώσεις Προμήθειας και όχι και στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

Μόνον οι Χρεώσεις Προμήθειας είναι χρεώσεις που σχετίζονται με τη ΔΕΗ και επί αυτών των χρεώσεων υπολογίζεται η έκπτωση, ενώ οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και την Πολιτεία με βάση σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις και εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως του Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχουν επιλέξει.


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ